Postbus 125, 3940 AC Doorn contact@stichting-ova.nl

Toetsingscriteria

Toetsingscriteria

Aanvraag financiële ondersteuning bij Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten

Veteranen, hun naasten of Veteranenorganisaties die een activiteit organiseren voor en door veteranen kunnen bij Stichting OVA een aanvraag indienen voor (financiële) ondersteuning.
Het gaat daarbij om projecten waarbij men daadwerkelijk actief (sportief, cultureel of hobbymatig) bezig is en waarbij meerdere veteranen met elkaar en/of de samenleving worden verbonden.

Toetsingscriteria voor aanvragen

Stichting OA toetst uw aanvraag voor ondersteuning aan de volgende criteria:

  1. Past het projectdoel bij de doelstellingen van stichting OVA en de manier waarop zij die doelstellingen wil realiseren? OVA steunt projecten die 1 : 1 direct bijdragen aan de realisatie van deze doelstellingen.
  2. Wij willen dat onze bijdrage effectief is. De aanvrager heeft onvoldoende eigen financiële middelen en heeft een aanvulling nodig in financiële of fysieke zin. Eigen (financiële) betrokkenheid van de aanvrager is een voorwaarde.
  3. De noodzaak van de aanvraag moet beargumenteerd worden. Dat betekent dat de aanvraag moet zijn onderbouwd met het doel van het project (of de activiteit) en een projectplan met daarbij een begroting en een dekkingsplan. Het dekkingsplan moet aantonen dat er daadwerkelijk een tekort is. Ook moet worden aangegeven hoe een bijdrage van stichting OVA zich verhoudt tot de eigen bijdrage, bijdragen van andere financiers/fondsen en overige bijdragen.
  4. De aanvraag moet worden ingediend vóór de kosten gemaakt zijn; stichting OVA financiert niet achteraf.
  5. Projecten moeten betrouwbaar en controleerbaar zijn. Dit doen we door rechtstreeks contact te (onder)hou­den met de projectuitvoerders.
  6. Projecten moeten technisch, organisatorisch en financieel realiseerbaar zijn.
  7. Stichting OVA ondersteunt alleen de uitvoering van ‘projecten’. Dat betekent dat er een vaste begin- en einddatum is, een bepaalde doorlooptijd, bepaald bezoekersaantal of een ander concreet resultaat. Een project kan een dag duren of meerdere jaren, maar een helder einde is van belang.
  8. Wij verlenen ondersteuning aan projecten van en voor Nederlandse veteranen die plaatsvinden in het Koninkrijk der Nederlanden en op plaatsen in het buitenland waar Nederlandse veteranen georganiseerd samenkomen.
  9. De aanvraag voor ondersteuning moet in beginsel drie maanden vóór de start van het project zijn ingestuurd. Wij hebben deze tijd namelijk nodig om de aanvraag te onderzoeken en te beoordelen.

Voor alle duidelijkheid

Om te voorkomen dat nodeloos aanvragen worden ingediend: wij leveren geen bijdragen aan Veteranendagen, dat is een verantwoordelijkheid van de overheid, waaronder gemeenten. Ook draagt OVA niet bij aan exploitatietekorten van verenigingen, stichtingen of andere organisatiekosten. Wij geven ook geen geld aan feesten, partijen, recepties, barbecues, reünies e.d. Tenslotte is het OVA-fonds niet bedoeld voor kosten van bouwen, gebouwen en infrastructuur. Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen wel projecten steunen die strikt genomen buiten de toetsingscriteria vallen. Dit laat onverlet dat alle aanvragen aan de criteria getoetst worden en dat uitzonderingen daadwerkelijk uitzondering blijven.